Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Voor Professionelen

Volg ons op Facebook

+32-13-480.500
web@fenrirconsult.com

Voor Professionelen

We bundelen 20 jaar kennis en ervaring tot een aanbod in training en advies in volgende 3 expertisedomeinen

Werken aan duurzame inzetbaarheid en welzijn op het werk.


via 5 essentiële pijlers

1) stresshantering en preventie van burn-out – met als unieke specialisatie het thema “perfectionisme”
2) niet alleen gezond maar ook bevlogen en veerkrachtig aan het werk
3) verhogen van (inter)persoonlijke effectiviteit
4) ondersteuning door en van ondernemers en leidinggevenden
5) Vanuit ons engagement in de gebruikersgroep ‘Mantelzorgvriendelijk Personeelsbeleid’ van het Kennispunt Mantelzorg voegen wij vanaf 2016 hier een 5de pijler aan toe zijnde een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

Zorg- en dienstverlening in de zorgsector bekeken door de bril van “klantgerichtheid”.


Vooral de rol van de mantelzorger in de zorg van de toekomst en de samenwerking professionele zorg – mantelzorg is onze focus.

Verandermanagement.


Inzichten in individuele (gedrags)verandering worden vertaald naar verandermanagement op organisatieniveau; hoe vervolgens komen tot een “gedragen” visie en missie in een organisatie en het internaliseren van waarden, hoe dit omzetten in duurzame gedragsverandering, miv implicaties voor het management.

Professionelen: Duurzame inzetbaarheid en Welzijn op het werk

perfectionisme

Perfectionisme

Wil je graag de dingen goed doen? En, bedoel je dan eigenlijk "perfect"? Probeer je steeds 100% na te streven en kan je moeilijk fouten van jezelf tolereren? Leg je de lat steeds hoger en voel je steeds een knagend stemmetje dat het nooit goed genoeg is, voor jezelf maar misschien ook voor een ander? Misschien heb je moeite met dingen uit handen te geven omdat je van mening bent dat je het beter zelf doet dan de ander? Of omdat je geen controle meer hebt wanneer je het aan de ander overlaat?
Doel van deze training is om op een interactieve manier denk - en gedragspatronen die eigen zijn aan perfectionisme te herkennen en aan te pakken..
Burnout

Burn out

Deze workshop richt zich op het sensibiliseren van deelnemers rond burnout: een “juiste” definitie van het nu wel en vooral ook niet is, welke de oorzaken zijn, welke de herstelmaatregelen zijn alsook de maatregelen ter preventie van burnout en de preventie van terugval na burnout. Afhankelijk van de context van deze workshop wordt aandacht besteed aan de maatregelen die men als individu kan nemen alsook de maatregelen op niveau van het team – de leidinggevende en de organisatie.
zelfzorg

In balans met stress

Deze training is bedoeld om inzicht te geven in stress, wat het wel en niet is, de oorzaken ervan alsook de instandhoudende factoren, de biologie van stress, de rol van chronische stress en het belang van herstel en de detectie van stresssignalen. Verder worden er aanknopingspunten, methoden en technieken naar de aanpak ervan aangereikt op de 4 verschillende domeinen betrokken in stress zijnde de omgeving, ons lichamelijke reageren, onze manier van kijken naar de dingen alsook onze manier van handelen.
 
werkbaar werk

Werkbaar werk

De workshop focust op emotionele belasting als specifieke stressfactor in de werkcontext; verschillende vormen van emotionele belasting en de gevolgen ervan komen aan bod alsook aanknopingspunten naar aanpak op zowel het niveau van de organisatie als het niveau van het team en individu
duurzaam werk

Duurzaam werk

De bedoeling is om leidinggevenden en ondernemers inzicht te geven in datgene wat een organisatie kan doen om medewerkers langdurig inzetbaar te houden; hoe kunnen we hiervoor een gezond en productief werkklimaat creëren? Hoe kunnen we bovendien ook de betrokkenheid van mensen vergroten, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iemand achter de doelen van de organisatie staat, zich er emotioneel mee verbonden voelt, qua gedrag bereid is zich in te zetten én van plan is om bij de organisatie te blijven. Hoe kunnen we medewerkers inspireren door de (sociale) omgeving zo te “designen” dat deze zich kan enten op het ABC van motivatie zijnde Autonomie, Belonging, Competence.
bevlogenleiderschap

Bevlogen ondernemerschap

Met deze workshop willen we ondernemers ondersteunen in hun eigen bevlogenheid. Verder willen we een kader aanbieden dat niet alleen inzicht en aanknopingspunten biedt om de eigen bevlogenheid te ontwikkelen en te behouden alsook om medewerkers te inspireren tot bevlogen werknemerschap.
 
gedwongenverandering

Organisatorische verandering

Deze workshop gaat in op de reacties die je kan verwachten als medewerkers geconfronteerd worden met een organisatieverandering. Inzicht in deze reacties biedt vervolgens aanknopingspunten naar het ondersteunen van medewerkers tijdens een organisatieverandering. Verder biedt het voor de medewerkers zelf methoden en technieken om de eigen veerkracht en weerbaarheid te behouden en te verstevigen in tijden van verandering.
persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit

In het aanbod: vergroot je persoonlijke effectiviteit wordt in deze workshop de focus gelegd op timemanagement en een optimaal energiebeheer.
assertiviteit

Assertiviteit

In het aanbod vergroot je persoonlijke effectiviteit wordt tijdens deze workshop gewerkt aan assertiviteit. Naast assertieve vaardigheden wordt ook aandacht geschonken aan de kloof tussen weten en doen.
 
communicatie

Communicatie

In het aanbod vergroot je persoonlijke effectiviteit gaan we in deze training effectieve communicatievaardigheden trainen.
piekeren

Piekeren

Aangezien piekeren over het werk een veelvoorkomend fenomeen is en een negatieve impact kan hebben op het functioneren van medewerkers zowel op het werk als privé, ontwikkelden wij in samenspraak met de auteurs van het boek “loslaten” een cursusreeks om anders om te gaan met piekeren. Vanuit de meest recente wetenschappelijke kennis rond de neurobiologie van piekeren en vanuit verschillende invalshoeken (mindfullness, cognitieve gedragspsychologie, positieve psychologie) worden inzichten en methoden aangeboden om met piekeren aan de slag te gaan.
sandwichgeneratie

De Sandwichgeneratie

De sandwichgeneratie is de generatie tussen 40 en 65 jaar die zorgt voor een oudere en een jongere generatie. Daarnaast is het de generatie die niet alleen gesandwicht zit tussen 2 generaties waarvoor men zorgt, maar daarnaast dit ook probeert te combineren met een job. Zelfzorg door de betrokkene zelf is daarom een belangrijk aandachtspunt. Tegelijk kan een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid deze generatie ook ondersteunen in het langdurig kunnen blijven functioneren zowel privé als op het werk.
 

Professionelen: Klantgerichtheid

positief klanten

Positief kijken naar klanten

Deze training wil medewerkers in de zorgsector met een “klantgerichte” bril laten kijken naar de zorg. Ook in de zorg hebben “klanten / cliënten” naast kwaliteitsvolle zorg verwachtingen naar de algemene dienstverlening zoals snelheid en toegankelijkheid, interne communicatie en samenwerking, dienstbaarheid, empathie enz…
klantgericht werken

Klantgericht werken

Deze training leert mensen in de zorg-en dienstverlenende sector omgaan met “moeilijke” klanten. Niet alleen de cliënt / patiënt staat hierbij centraal maar ook de mantelzorg / familie.
communicatie thuiszorg

Communicatie in de zorg

In deze workshop wordt de samenwerking met de mantelzorg centraal gezet. De verschillende rollen van de mantelzorger worden ahv concrete cases uit de praktijk toegelicht alsook de verschillende manieren om af te stemmen met elk “type” mantelzorger.
 

Professionelen: Verandermanagement

changemanagement

Change Management

In deze training wordt in eerste instantie ingegaan op de bouwstenen van individuele gedragsverandering .Vervolgens worden de implicaties hiervan op verandermanagement op niveau van de organisatie besproken en verder uitgewerkt. Dit om ondernemers en leidinggevenden in staat te stellen om de organisatieverandering vanaf het begin zo op te zetten dat de menselijke factoren mee opgenomen worden om op die manier de bereidheid tot veranderen te vergroten en de weerstand om te veranderen te minimaliseren
zorgvisie

Project Afgestemde zorg

In verschillende projecten werd gewerkt rond het vertalen van een visie rond een belangrijke waarde / thema binnen de organisatie naar concrete initiatieven en gedrag in het dagelijks functioneren van alle betrokken medewerkers.
compassion

Compassion in ons ziekenhuis

In verschillende projecten werd gewerkt rond het vertalen van een visie rond een belangrijke waarde / thema binnen de organisatie naar concrete initiatieven en gedrag in het dagelijks functioneren van alle betrokken medewerkers.
 
visie woonzorgcentrum

Project zorghouding in het woonzorgcentrum

In verschillende projecten werd gewerkt rond het vertalen van een visie rond een belangrijke waarde / thema binnen de organisatie naar concrete initiatieven en gedrag in het dagelijks functioneren van alle betrokken medewerkers
 

Login